Evanjelický1. Samuelova7,1

1. Samuelova 7:1

Vtedy mužovia z Kir­jat­jeárímu prišli a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu; zanies­li ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu.


Verš v kontexte

1 Vtedy mužovia z Kir­jat­jeárímu prišli a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu; zanies­li ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu. 2 Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom. 3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy prišli mužovia Kir­jat-jearíma a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu hore a vnies­li ju do domu Abinadába na vŕšku, a Eleazára, jeho syna, po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu.

Evanjelický

1 Vtedy mužovia z Kir­jat­jeárímu prišli a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu; zanies­li ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu.

Ekumenický

1 Muži Kir­jat-Jearíma prišli a Hos­podinovu ar­chu si od­nies­li. Do­viez­li ju na vŕšok do domu Abínadaba a jeho syna Eleazára po­svätili, aby ju strážil.

Bible21

1 Ki­ri­at-jea­ri­mští přiš­li a Hos­po­di­novu tru­hlu si odnes­li. Veš­li s ní do Abi­na­da­bova domu na kop­ci a po­svě­ti­li jeho syna Ele­aza­ra, aby ji střežil.