Evanjelický1. Samuelova7,13

1. Samuelova 7:13

Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni.


Verš v kontexte

12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin. 13 Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni. 14 Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 A Filištíni boli zo­hnutí, ani ne­prišli viacej na územie Iz­raelovo. A ruka Hos­podinova bola proti Filištínom po všetky dni Samuelove.

Evanjelický

13 Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni.

Ekumenický

13 Filištín­ci boli takí po­korení, že sa už ne­od­vážili vtrh­núť na územie Iz­raela. Kým Samuel žil, doliehala na Filištín­cov Hos­podinova ruka.

Bible21

13 Fi­lištíni tedy byli po­raženi a přesta­li útočit na území Iz­rae­le. Po všech­ny Sa­mue­lovy dny byla ruka Hos­po­di­nova pro­ti Fi­lištínům.