Evanjelický1. Samuelova7,14

1. Samuelova 7:14

Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami.


Verš v kontexte

13 Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni. 14 Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami. 15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak sa na­vrátily mes­tá, ktoré boli vzali Filištíni od Iz­raela, Iz­raelovi, od Ek­róna až po Gát, aj ich územie vy­tr­hol Iz­rael z ruky Filištínov. A bol po­koj medzi Iz­raelom a medzi Amorejom.

Evanjelický

14 Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami.

Ekumenický

14 Mes­tá, ktoré Filištín­ci za­brali Iz­raelu od Ek­rónu po Gát, sa vrátili späť. Túto ob­lasť vy­slobodil Iz­rael z područia Filištín­cov. Medzi Iz­raelom a Amorejčan­mi vládol po­koj.

Bible21

14 Měs­ta od Ekro­nu až po Gat, která Fi­lištíni před­tím Iz­rae­li vza­li, byla znovu do­by­ta a Iz­rael osvo­bo­dil z je­jich ru­kou i území v je­jich oko­lí. Také mezi Iz­rae­lem a Emo­rej­ci vlá­dl mír.