EkumenickýŽidom9,16

Židom 9:16

Tam, kde je závet, musí sa do­kázať sm­rť toho, kto ho utvoril.


Verš v kontexte

15 A pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby pri­sľúbenie večného dedičs­tva do­siah­li všet­ci, čo sú po­volaní — lebo pod­stúpil sm­rť, aby ich vy­kúpil z previnení spáchaných počas pr­vej zmluvy. 16 Tam, kde je závet, musí sa do­kázať sm­rť toho, kto ho utvoril. 17 Len závet zo­mrelých je plat­ný, nie je však plat­ný, kým žije ten, čo ho urobil.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo tam, kde je sm­luva čiže záveť a keď má mať platnosť, je ne­vy­hnut­ne po­treb­né, aby bola donesená, to jest zis­tená smrť toho, kto učinil tú sm­luvu čiže záveť.

Evanjelický

16 Lebo kde je závet, tam treba ne­vy­hnut­ne do­svedčiť sm­rť závet­cu.

Ekumenický

16 Tam, kde je závet, musí sa do­kázať sm­rť toho, kto ho utvoril.

Bible21

16 U závě­ti se to­tiž mu­sí pro­kázat smrt to­ho, kdo ji poří­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček