Ekumenický1. Mojžišova9,11

1. Mojžišova 9:11

Genesis

Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem.


Verš v kontexte

10 a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme. 11 Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem. 12 Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia:

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 A tedy som po­stavil svoju sm­luvu s vami a nebude viacej vy­ťaté všet­ko telo vodami po­topy, ani nebude viacej po­topy, aby zkazila zem.

Evanjelický

11 Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody po­topy už ne­vyničia všet­ko tvor­stvo a nebude už po­topy, aby zničila zem.

Ekumenický

11 Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem.

Bible21

11 Uzavírám s vá­mi tuto smlou­vu: Veškeré tvor­stvo už nikdy ne­bu­de vy­hu­beno záplavou vo­dy. Už nikdy nena­stane po­topa, jež by zniči­la zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček