Ekumenický1. Mojžišova41,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:32

Genesis

Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť.


Verš v kontexte

31 V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane. 32 Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť. 33 Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

32 A že sa sen dvak­rát opakoval fara­onovi, to znamená, že vec je is­tá od Boha, a že to Bôh učiní skoro.

Evanjelický

32 A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pev­ne roz­hodol a čo­skoro to uskutoční.

Ekumenický

32 Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť.

Bible21

32 A že byl ten sen fa­rao­novi dva­krát zopa­kován, zna­mená, že ta věc je u Boha jis­tá a Bůh ji brzy vy­koná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček