Ekumenický1. Mojžišova41,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:31

Genesis

V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane.


Verš v kontexte

30 Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu. 31 V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane. 32 Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

31 Ani sa nebude znať tá hoj­nosť v zemi pre hlad, k­torý na­stane potom, lebo bude veľmi veľký a ťažký.

Evanjelický

31 takže v nej ne­os­tane ani stopy z nie­kdajšej hoj­nos­ti pre ten veľký hlad, ktorý po­tom na­stane.

Ekumenický

31 V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane.

Bible21

31 Ten­to hlad bude tak krutý, že před­cházející hojnost ne­bu­de v zemi vůbec znát.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček