Ekumenický1. Mojžišova41,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:33

Genesis

Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta.


Verš v kontexte

32 Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť. 33 Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta. 34 Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

33 A tak teraz nech si vy­hľadá fara­on roz­um­ného a múd­reho muža a nech ho ustanoví nad Egyp­tom.

Evanjelický

33 Teraz však nech si faraón vy­hľadá roz­um­ného a múd­reho muža, aby ho ustanovil nad Egyp­tom.

Ekumenický

33 Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta.

Bible21

33 Ne­chť tedy fa­rao vy­be­re roz­vážného a moud­rého muže a us­tanoví ho nad egyptskou zemí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček