EkumenickýFilipským1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:6

Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.


Verš v kontexte

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša. 7 A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.

Bible21

6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček