EkumenickýFilipským1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:5

že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.


Verš v kontexte

4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, 5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz

Evanjelický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Ekumenický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Bible21

5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček