EvanjelickýFilipským1,6

Filipským 1:6

A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.


Verš v kontexte

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša. 7 Ako aj právom môžem tak­to zmýšľať o všet­kých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď ob­raňujem a utvr­dzujem evan­jelium, nosím vás v srd­ci všet­kých, ktorí ste spolu so mnou účast­ní milos­ti.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.

Bible21

6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.