EkumenickýFilipským1,7

Filipským 1:7

A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia.


Verš v kontexte

6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša. 7 A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia. 8 Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 jako mi je spraved­livé mys­lieť to za vás za všet­kých, pre­tože vás mám v srd­ci, keď že jako v mojich putách, tak i v ob­rane a v upevňovaní evan­jelia ste vy všet­ci mojimi spolu­účast­ník­mi na milosti.

Evanjelický

7 Ako aj právom môžem tak­to zmýšľať o všet­kých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď ob­raňujem a utvr­dzujem evan­jelium, nosím vás v srd­ci všet­kých, ktorí ste spolu so mnou účast­ní milos­ti.

Ekumenický

7 A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia.

Bible21

7 Právem tak­to smýšlím o vás všech, pro­tože mě nosí­te v srd­ci; vy všich­ni má­te se mnou podíl na Boží mi­losti, jak v mém vězení, tak v ob­hajobě a po­tvrzování evange­lia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček