EkumenickýFilipským1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:19

Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

18 Čo na tom! Len nech sa akým­koľvek spôsobom, či na­oko, alebo úp­rim­ne, zves­tuje Kris­tus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. 19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta. 20 Túžob­ne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou, ako vždy aj teraz, bude os­lávený Kris­tus na mojom tele; či už životom, alebo sm­rťou.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta

Evanjelický

19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.

Bible21

19 vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček