EkumenickýEzechiel6,11

Ezechiel 6:11

Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Za­tlies­kaj, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, po­mrú hladom a umrú na mor.


Verš v kontexte

10 Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril. 11 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Za­tlies­kaj, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, po­mrú hladom a umrú na mor. 12 Ten, čo bude ďaleko, zo­mrie na mor; ten, čo bude blíz­ko, pad­ne mečom; ten, čo zo­stane a bude ob­kľúčený, zo­mrie hladom. Tak­to si vy­lejem na nich svoju zlosť.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Tlesk­ni svojou rukou a dup­ni svojou nohou a po­vedz: Oj, beda, pre všet­ky tie špat­né ohav­nos­ti domu Iz­raelov­ho, lebo padnú, ktorý mečom, k­torý hladom a k­torý morom.

Evanjelický

11 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Tlesk­ni dlaňou, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, hladom a na mor.

Ekumenický

11 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Za­tlies­kaj, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, po­mrú hladom a umrú na mor.

Bible21

11 Toto praví Panovník Hos­po­din: Spráskni ru­ce, dupni a vy­křikni: ‚Běda!‘ kvů­li všem hroz­ným ohavnos­tem domu Iz­rae­le, ne­boť padnou mečem, hla­dem a mo­rem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček