EkumenickýDaniel2,29

Daniel 2:29

Kráľ, na lôžku ti pri­chádzali myšlien­ky o tom, čo sa má udiať ne­skôr. Ten, čo od­haľuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo bude.


Verš v kontexte

28 Je však Boh na nebi, ktorý od­haľuje tajom­stvá a obo­známi kráľa Nebúkad­necara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti pre­biehali hlavou na lôžku: 29 Kráľ, na lôžku ti pri­chádzali myšlien­ky o tom, čo sa má udiať ne­skôr. Ten, čo od­haľuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo bude. 30 Čo sa mňa týka, toto tajom­stvo mi nebolo od­halené pre­to, žeby moja múd­rosť pre­vyšovala všet­ky živé tvory, ale aby bol kráľ obo­známený s významom sna a spoz­nal myšlien­ky srd­ca.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Tebe, ó, kráľu, pri­chádzaly na roz­um tvoje myšlien­ky na tvojom ležišti o tom, čo bude po tom­to čase. A ten, ktorý zjavuje tajom­stvá, ti oznámil, čo bude.

Evanjelický

29 Kráľu, tebe pri­chádzali na lôžku myšlien­ky, čo sa má diať v budúc­nos­ti. Ten, ktorý zjavuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo sa stane.

Ekumenický

29 Kráľ, na lôžku ti pri­chádzali myšlien­ky o tom, čo sa má udiať ne­skôr. Ten, čo od­haľuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo bude.

Bible21

29 Když jsi, krá­li, ležel na lůžku, přemýš­lel jsi o tom, co se bude dít v bu­dou­cnu, a Ten, který zje­vuje tajem­ství, ti ukázal, co se stane.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček