EkumenickýDaniel2,28

Daniel 2:28

Je však Boh na nebi, ktorý od­haľuje tajom­stvá a obo­známi kráľa Nebúkad­necara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti pre­biehali hlavou na lôžku:


Verš v kontexte

27 Daniel kráľovi od­povedal: Tajom­stvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schop­ní kráľovi vy­svet­liť mudr­ci, za­klínači, mágovia ani vešt­ci. 28 Je však Boh na nebi, ktorý od­haľuje tajom­stvá a obo­známi kráľa Nebúkad­necara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti pre­biehali hlavou na lôžku: 29 Kráľ, na lôžku ti pri­chádzali myšlien­ky o tom, čo sa má udiať ne­skôr. Ten, čo od­haľuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo bude.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 Avšak je Bôh na nebesiach, ktorý zjavuje tajom­stvá, a oznámi tiež i kráľovi Na­buchodonozorovi, čo sa stane v po­tom­ných dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto:

Evanjelický

28 Ale na nebi jes­tvuje Boh, ktorý vy­javuje tajom­stvá a oznamuje kráľovi Nebúkad­necarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen, a čo si videl na svojom lôžku, znamená toto:

Ekumenický

28 Je však Boh na nebi, ktorý od­haľuje tajom­stvá a obo­známi kráľa Nebúkad­necara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti pre­biehali hlavou na lôžku:

Bible21

28 Na nebi je však Bůh, který zje­vuje tajem­ství. Ten krá­li Nabukadne­za­rovi ukázal, co se stane v po­sledních dnech. Sen a vi­dění, která jsi v mys­li vi­děl na lůžku, jsou násle­dující:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček