RoháčekDaniel12,8

Daniel 12:8

A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom?


Verš v kontexte

7 Na to som počul hovoriť muža, ob­lečeného v ľanovom rúchu, ktorý s­tál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a pri­sahal na Živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia roz­metávať silu svätého ľudu, do­koná sa to všet­ko. 8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom? 9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom?

Evanjelický

8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?

Ekumenický

8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí?

Bible21

8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“