Ekumenický2. Timoteovi2,22

2. Timoteovi 2:22

Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána.


Verš v kontexte

21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo. 22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána. 23 Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca.

Evanjelický

22 Pred chúťkami mlados­ti utekaj; ale snaž sa o spravod­livosť, vieru, lás­ku a po­koj s tými, čo z čis­tého srd­ca vzývajú Pána.

Ekumenický

22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána.

Bible21

22 Utíkej tedy od mla­dických tužeb a násle­duj sprave­dlnost, ví­ru, lás­ku a pokoj spo­lu s ostatní­mi, kdo vzývají Pá­na z čis­tého srd­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček