Ekumenický2. Timoteovi2,21

2. Timoteovi 2:21

Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.


Verš v kontexte

20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný. 21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo. 22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku.

Evanjelický

21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou po­svätenou na čest­nú po­trebu, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.

Ekumenický

21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.

Bible21

21 Kdo si za­chová čisto­tu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádo­bou, po­svěcenou a vel­mi uži­tečnou pro Pá­na, připra­venou pro každé dob­ré dílo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček