Roháček2. Timoteovi2,22

2. Timoteovi 2:22

Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca.


Verš v kontexte

21 Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku. 22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca. 23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca.

Evanjelický

22 Pred chúťkami mlados­ti utekaj; ale snaž sa o spravod­livosť, vieru, lás­ku a po­koj s tými, čo z čis­tého srd­ca vzývajú Pána.

Ekumenický

22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána.

Bible21

22 Utíkej tedy od mla­dických tužeb a násle­duj sprave­dlnost, ví­ru, lás­ku a pokoj spo­lu s ostatní­mi, kdo vzývají Pá­na z čis­tého srd­ce.