Ekumenický2. Kronická24,6

2. Kronická 24:6

Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva?


Verš v kontexte

5 Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali. 6 Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva? 7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy za­volal kráľ Jehojadu, pred­ného kňaza, a riekol mu: Prečo ne­vyžaduješ od Levitov, aby donies­li z Jud­ska a z Jeruzalema dáv­ku Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, i celé shromaždenie Iz­raelovo, pre stán svedoc­tva?

Evanjelický

6 Nato po­volal kráľ hlav­ného kňaza Jójádu a po­vedal mu: Prečo si nežiadal od levítov, aby od­vied­li z Jud­ska a Jeruzalema daň, ktorú Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a zhromaždenie Iz­rael­cov ustanovili pre stánok svedec­tva?

Ekumenický

6 Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva?

Bible21

6 Král si tedy za­vo­lal před­sta­veného Jo­ja­du a otázal se: „Pro­č ses ne­po­sta­ral, aby levi­té při­nes­li z Jud­s­ka a z Je­ruzalé­ma daň pře­depsanou Hos­po­di­novým služebníkem Mo­jžíšem, to­tiž daň iz­rael­ského shro­máždění pro Stan svědectví?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček