Ekumenický1. Petrov3,4

1. Petrov 3:4

ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.


Verš v kontexte

3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách, 4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. 5 Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom;

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 ale skrytý srd­ca človek v ne­porušiteľnom krot­kos­ti a tichos­ti ducha, čo je drahocen­né pred Bohom.

Evanjelický

4 ale skrytý človek srd­ca, to jest ne­porušiteľný a pred Bohom veľmi vzác­ny duch krot­kos­ti a tichos­ti.

Ekumenický

4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.

Bible21

4 ale ve vašem srd­ci. Oz­dob­te své nit­ro ne­po­mí­jivou krásou kro­tkého a pokojného du­cha, který je před Bo­hem vel­mi vzácný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček