Roháček2. Kronická7,11

2. Kronická 7:11

A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.


Verš v kontexte

10 A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu. 11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo. 12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.

Evanjelický

11 Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci,

Ekumenický

11 Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,

Bible21

11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo.