Roháček2. Kronická7,12

2. Kronická 7:12

Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti.


Verš v kontexte

11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo. 12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti. 13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud,

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti.

Evanjelický

12 zjavil sa mu v noci Hos­podin. Riekol mu: Vy­slyšal som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom obetí.

Ekumenický

12 zjavil sa mu v noci Hos­podin a po­vedal mu: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom na obetovanie.

Bible21

12 Teh­dy se Šalo­mou­novi v noci ukázal Hos­po­din a ře­kl mu: „Vyslyšel jsem tvou mod­lit­bu. Vy­vo­lil jsem si toto místo za dům obě­ti.