Roháček2. Kronická7,10

2. Kronická 7:10

A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu.


Verš v kontexte

9 Po­tom ôs­meho dňa slávili zvlášt­nu sláv­nosť, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní. 10 A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu. 11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu.

Evanjelický

10 Dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til do stanov ľud, narados­tený a nad­c­hnutý dob­ro­dením, ktoré vy­konal Hos­podin Dávidovi, Šalamúnovi a svoj­mu iz­rael­skému ľudu.

Ekumenický

10 Dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud domov. Ten sa radoval a bol nadšený z dobrodenia, ktoré pre­ukázal Hos­podin Dávidovi, Šalamúnovi a svoj­mu iz­rael­skému ľudu.

Bible21

10 Tři­a­dvacátého dne sedmého měsíce pak Šalo­moun lid pro­pustil. Vrace­li se do­mů s ve­se­lím a ra­dostí ze vše­ho dob­ro­diní, které Hos­po­din pro­kázal Davi­dovi, Šalo­mou­novi a své­mu lidu Iz­rae­li.