Evanjelický2. Kronická7,11

2. Kronická 7:11

Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci,


Verš v kontexte

10 Dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til do stanov ľud, narados­tený a nad­c­hnutý dob­ro­dením, ktoré vy­konal Hos­podin Dávidovi, Šalamúnovi a svoj­mu iz­rael­skému ľudu. 11 Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci, 12 zjavil sa mu v noci Hos­podin. Riekol mu: Vy­slyšal som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom obetí.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.

Evanjelický

11 Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci,

Ekumenický

11 Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,

Bible21

11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo.