Bible21Titovi2

Titovi

Jak žít na tomto světě1 Ty ale vy­učuj, co patří ke zdravé­mu učení. 2 Starší muži ať jsou střídmí, ušlech­ti­lí, roz­vážní a zdraví ve víře, lás­ce a trpě­livosti. 3 Také starší že­ny ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať ne­po­mlou­vají a ne­pro­pa­dají opil­ství, ale jsou vzo­rem dob­ro­ty. 4 Ať učí mladé že­ny mi­lovat své muže a dě­ti, 5 být zdržen­livé a cudné, pečovat o do­mácnost, být las­kavé a pod­dané manže­lům, aby Boží slovo nemělo špatnou po­věst. 6 Podobně na­po­mínej ke zdržen­livosti i mladíky. 7 Ty sám buď vž­dy příkla­dem správného jednání. V učení měj po­ctivost a vážnost, 8 mluv zdravé slovo, pro­ti ně­muž nelze nic namítnout, aby byl každý pro­tivník za­hanben a ne­mohl o nás říci nic zlého. 9 Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vž­dy příjemní, ať ne­odmlou­vají 10 a ne­okrádají, ale jsou věrní a na­prosto spo­leh­liví. Tak bu­dou vž­dy oz­do­bou učení naše­ho Spa­si­te­le Bo­ha. 11 Boží spásná mi­lost se to­tiž zjevi­la všem li­dem. 12 Učí nás, abychom se zřek­li bezbožnosti a světských žádo­stí a ži­li na tom­to světě roz­vážně, sprave­dlivě a zbožně, 13 v očekávání té požeh­nané na­děje – slavného přícho­du naše­ho ve­likého Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista. 14 On dal sám sebe za nás, aby nás vy­kou­pil z veškeré ne­pravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, hor­livý ko­nat dob­ro. 15 Toto uč. Po­vzbu­zuj je a na­po­mínej s veškerým důrazem. Nikdo ať te­bou ne­po­hrdá.

Bible21Titovi2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček