Bible211. Timoteovi2

1. Timoteovi

Modlitby za všechny lidi1 Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di, 2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu, 4 který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy. 5 Je pře­ce je­diný Bůh a je­diný pro­středník mezi Bo­hem a lid­mi, člověk Kri­stus Ježíš, 6 který dal sám sebe jako výkupné za všech­ny li­di. Toto svě­de­ctví přišlo v pravý čas, 7 a právě pro­to jsem byl určen za kaza­te­le a apošto­la (říkám prav­du, ne­lžu), za uči­te­le po­hanů ve víře a prav­dě. 8 Kde­ko­li se sejdete k mod­lit­bě, chci, aby muži zveda­li ruce ve sva­tosti, bez hněvu a do­ha­dování. 9 Pokud jde o že­ny, ať se zdobí upra­veným oděvem, cudně a ro­zumně, ne nápadný­mi účesy, zla­tem, per­la­mi nebo drahý­mi róba­mi, 10 ale dob­rý­mi skutky, jak se sluší na že­ny, které se hlásí ke zbožnosti. 11 Že­na ať při­jímá vy­učování tiše a s veške­rou po­s­lušností. 12 Ne­strpím, aby že­na poučova­la nebo sekýrova­la manže­la. Ať je radě­ji tiše, 13 vž­dyť první byl stvořen Adam, teprve po­tom Eva. 14 A ne­byl to Adam, kdo se ne­chal svést, ale jeho že­na byla sve­de­na a padla do hří­chu. 15 V jejím ma­teřství je ovšem záchra­na – její i všech těch, kdo vedou ro­zumný život ve víře, lás­ce a sva­tosti.

Bible211. Timoteovi2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček