Bible211. Timoteovi1

1. Timoteovi

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z po­věření Bo­ha, naše­ho Spa­si­te­le, a Krista Ježíše, naší na­děje, 2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. Cílem přikázání je láska3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení. 4 Ať už se přestanou za­bývat báje­mi a ne­ko­nečný­mi rodokme­ny, které vedou jen k do­ha­dování namísto na­plňování Božího zámě­ru ve víře. 5 Cílem přikázání je pře­ce lás­ka z čis­tého srd­ce, z dob­rého svědo­mí a z upřímné ví­ry. 6 Něk­teří ale z této ces­ty zblou­di­li a uchý­li­li se k prázdné­mu tlachání. 7 Chtě­li by být uči­te­li Záko­na, při­tom ale vůbec ne­chápou, co ří­kají ani na čem trvají. 8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá. 9 Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec, 10 na smilníky, zvrhlíky, ob­chodníky s lid­mi, na lháře, křivopřísežníky a na všech­no ostatní, co je v roz­po­ru se zdravým učením 11 pod­le slavného evange­lia požeh­naného Bo­ha, které mi bylo svěřeno. Přišel spasit hříšníky12 Jsem vděčný To­mu, který mě zmo­cnil – Kri­stu Ježíši, naše­mu Pánu – že mě po­ctil tou výsa­dou, abych mu mohl sloužit. 13 Před­tím jsem byl rouhač, pronásledova­tel a tyran, ale Bůh se nade mnou smi­loval, ne­boť jsem ve své ne­víře ne­věděl, co dělám. 14 Náš Pán mě pak ve své ne­smírné mi­losti za­hrnul vírou a lás­kou, která je v Kri­stu Ježíši. 15 Je to jis­tá prav­da – kéž by ji každý při­jal: Kri­stus Ježíš přišel na svět, aby spa­sil hříšníky. Já jsem z nich nej­horší, 16 ale pro­to se nade mnou Bůh smi­loval, aby Kri­stus Ježíš na mně nej­horším ukázal svou bez­mez­nou trpě­livost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčné­mu živo­tu. 17 Krá­li věků, ne­smr­telné­mu, ne­vi­di­telné­mu, je­diné­mu Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. 18 Ti­mo­te­ji, synu, dávám ti tyto po­ky­ny v soula­du s pro­ro­ctví­mi, jež o to­bě za­zně­la. S je­jich po­mo­cí bo­juj dob­rý boj; 19 uchovej si ví­ru a dob­ré svědo­mí, které něk­teří za­ho­di­li, a pro­to ztros­ko­ta­li ve víře. 20 Mezi nimi je i Hy­menai­os a Ale­xan­dr, které jsem vy­dal sa­tanovi, aby se odnauči­li rouhat.

Bible211. Timoteovi1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček