Bible211. Timoteovi2,2

1. Timoteovi 2:2

za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.


Verš v kontexte

1 Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di, 2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti.

Evanjelický

2 za kráľov a za všet­kých vy­soko po­stavených, aby sme tichým a po­koj­ným životom žili v ú­pl­nej po­božnos­ti a statočnos­ti.

Ekumenický

2 za kráľov a za všet­kých, ktorí majú moc, aby sme moh­li žiť nerušene a po­koj­ne vo všet­kej po­božnos­ti a dôs­toj­nos­ti.

Bible21

2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček