RoháčekZjavenie6,12

Zjavenie 6:12

A videl som, keď ot­voril šies­tu pečať a hľa, po­vs­talo veľké zemetrasenie, a sl­n­ce sčer­nelo jako srs­tené vrece, a mesiac bol celý jako krv,


Verš v kontexte

11 A bolo dané jed­nému každému dl­hé biele rúcho, a bolo im rečené, aby od­počívali ešte krát­ky čas, až sa do­pl­ní počet aj ich spolu­s­lužob­níkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť za­bití jako aj oni. 12 A videl som, keď ot­voril šies­tu pečať a hľa, po­vs­talo veľké zemetrasenie, a sl­n­ce sčer­nelo jako srs­tené vrece, a mesiac bol celý jako krv, 13 a nebes­ké hviez­dy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje po­zdné nedoz­rel­ky, trasený od veľkého vet­ra.

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A videl som, keď ot­voril šies­tu pečať a hľa, po­vs­talo veľké zemetrasenie, a sl­n­ce sčer­nelo jako srs­tené vrece, a mesiac bol celý jako krv,

Evanjelický

12 A keď ot­voril šies­tu pečať, videl som: na­stalo veľké zeme­trasenie, sln­ko sčer­nelo ako srs­tená vrecovina a mesiac bol celý ako krv;

Ekumenický

12 Keď ot­voril šies­tu pečať, videl som, že na­stalo veľké zeme­trasenie, sln­ko sčer­nelo ako srs­tené vrece a mesiac bol celý ako krv,

Bible21

12 Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak na­stalo ve­liké zemětřesení. Slun­ce zčernalo jako žíněný py­tel, měsíc byl ce­lý jako krev