RoháčekZjavenie2,4

Zjavenie 2:4

Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.


Verš v kontexte

3 a zniesol si a máš tr­pez­livosť a pracoval si pre moje meno a ne­us­tal si. 4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Pamätaj tedy od­kiaľ si vy­padol, a čiň po­kánie a čiň pr­vé skut­ky; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a po­hnem tvoj sviet­nik s jeho mies­ta, keď ne­učiníš po­kánia.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Evanjelický

4 Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Ekumenický

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Bible21

4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku.