RoháčekŽalmy6,1

Žalmy 6:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na osem­strunovom nás­troji. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástro­je. Hlu­bokým hlasem. Žalm Davi­dův.

RoháčekŽalmy6,1