RoháčekŽalmy18,49

Žalmy 18:49

Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.


Verš v kontexte

48 Sil­ný Bôh je to, kto mi dáva po­mstu a pod­maňuje mi národy.
49 Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.
50 Pre­to ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hos­podine, a tvoj­mu menu budem spievať žal­my.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

49 Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.

Evanjelický

49 ktorý ma zbavil môj­ho ne­priateľa, Ty si ma vy­výšil nad mojich od­por­cov, od násil­níka si ma vy­slobodil.

Ekumenický

49 Môj Vy­sloboditeľ z rúk ne­priateľov, dvíhaš ma nad mojich od­por­cov, vy­tr­hávaš ma z moci násil­níka.

Bible21

49 zpro­střed ne­přá­tel mě vyvádí. Pozvedáš mě nad mé soky, před násilníkem za­chráníš.