RoháčekSudcov1

Sudcov

Boje Júdove a Simeonove. Adonibezek, utínač palcov. Jeruzalem.1 A stalo sa po smr­ti Jozu­ovej, že sa pýtali synovia Iz­raelovi Hos­podina a riek­li: Kto poj­de na­počiat­ku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti ne­mu? 2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky. 3 A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním. 4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov. 5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja. 6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách. 7 Vtedy po­vedal Adoni-bez­ek: Sedem­desiati kráľovia s uťatými pal­ci na svojich rukách i na svojich nohách sbierali od­robiny pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi od­platil Bôh. Potom ho do­vied­li do Jeruzalema, a tam zo­mrel. 8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili. Dobývanie rôznych miest. Kálefova dcéra.9 Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine. 10 A Júda od­išiel ku Kananejovi, ktorý býval v Heb­rone. A meno Heb­rona bolo predtým Kir­jat-ar­be, a za­bili Šešaja, Achimána a Tal­maja. 11 Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer. 12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 14 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš? 15 A riek­la mu: Daj mi požeh­nanie, lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálef hor­né pramene i dol­né pramene. Synovia Kéniho. Ďaľšie boje Júdove a Simeonove.16 A synovia Kéniho, švag­ra Mojžišov­ho, od­išli hore z mes­ta paliem so syn­mi Júdovými na Jud­skú púšť, ktorá je na juhu Aráda, a odíduc bývali s tým ľudom. 17 A Júda od­išiel so Sime­onom, svojím bratom, a po­bili Kananeja, ktorý býval v Cefate, a zariek­nuc ho na záhubu docela ho za­hladili, mes­to Cefat, a na­zval meno toho mes­ta Chor­ma. 18 A Júda zau­jal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie aj Ek­ron a jeho územie. 19 A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy. 20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových. 21 Ale Jebuzeja, ktorý býval v Jeruzaleme, ne­vyh­nali synovia Ben­jaminovi, a tak býval Jebuzej so syn­mi Ben­jaminovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa. Boje synov Jozefových a iných. Nevyhnaní Kananeji.22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi. 23 Lebo dom Jozefov dali prešpehovať Bét-el. A meno toho mes­ta bolo predtým Lúz. 24 A keď videli strážcovia muža, ktorý vy­chádzal z mes­ta, riek­li mu: Ukáž nám, prosíme, kade sa voj­de do mes­ta, a učiníme ti milosť. 25 A ukázal im, kade sa voj­de do mes­ta, a tak zbili mes­to os­trím meča, a človeka i celú jeho čeľaď pre­pus­tili. 26 A človek od­išiel do zeme Hetejov, k­de vystavil mes­to a na­zval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa. 27 A Manas­ses ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šeána a jeho mes­tečiek ani Tánacha a jeho mes­tečiek ani obyvateľov mes­ta Dóra a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Jib­lama a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečiek, a pre­to volil Kananej bývať v tej zemi. 28 Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho. 29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere. 30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými. 31 Aser ne­vyh­nal obyvateľov mes­ta Akko ani obyvateľov Sidona ani Ach­lába ani Ach­zíba ani Chel­by ani Afíka ani Rechoba. 32 A tak býva Aser v strede Kananeja, obyvateľov to zeme, pre­tože ho ne­vyh­nal. 33 Naf­tali ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šemeša ani obyvateľov Bét-anata, a tak býva v strede Kananeja, v strede obyvateľov tej zeme, avšak obyvatelia Bét-šemeša a Bét-anata stali sa im po­plat­nými. 34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia. 35 A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými. 36 A územie Amorejovo bolo od svahu Ak­rab­bím, od skaly a vy­še.

RoháčekSudcov1