RoháčekSudcov5,10

Sudcov 5:10

Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te!


Verš v kontexte

9 Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi! 10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te! 11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te!

Evanjelický

10 vy, čo jaz­díte na plavých os­liciach, ktorí sedávate na kober­coch, a ktorí chodíte ces­tou: uvažuj­te!

Ekumenický

10 vy, ktorí jaz­díte na svet­lo­hnedých os­liciach, sedávate na kober­coch, aj vy, ktorí chodíte na ces­tách: Uvažuj­te!

Bible21

10 Vy jezd­ci na plavých oslicích, kteří sedí­te v se­dlech zdobených, vy, kdo se ubírá­te cesta­mi – roz­važuj­te.