RoháčekSudcov5,9

Sudcov 5:9

Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi!


Verš v kontexte

8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi? 9 Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi! 10 Vy, ktorí jaz­díte na bielych os­liciach, ktorí sedíte na po­krov­coch, ako aj vy, ktorí chodíte po ces­tách, rozp­rávaj­te!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi!

Evanjelický

9 Moje srd­ce od­dané je vod­com Iz­raela, ktorí dob­rovoľne po­vs­tali v ľude. Dob­rorečte Hos­podinovi,

Ekumenický

9 Moje srd­ce pat­rí vod­com Iz­raela, dob­rovoľníkom ľudu! Veleb­te Hos­podina,

Bible21

9 Srd­cem jsem s tě­mi, kdo ve­lí Izraeli, s tě­mi z li­du, kdo jsou ochotní – ve­le­ben bu­diž Hos­po­din!

RoháčekSudcov5,9