RoháčekSudcov14,14

Sudcov 14:14

A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni.


Verš v kontexte

13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme! 14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni. 15 A stalo sa sied­meho dňa, že po­vedali žene Sam­sonovej: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám po­vedal hád­ku, aby sme ne­spálili i teba i domu tvoj­ho otca ohňom. Či nato ste nás po­zvali, aby ste vzali náš majetok? Či nie je tak?

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni.

Evanjelický

14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni.

Ekumenický

14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni.

Bible21

14 Po­věděl jim: „Kdo se kr­mí, vy­dal krmi, ze si­láka sladkost láká.“ Tři dny ne­dokáza­li na tu hádanku od­po­vědět.