EvanjelickýSudcov14,14

Sudcov 14:14

Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni.


Verš v kontexte

13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme. 14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni. 15 Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili?

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni.

Evanjelický

14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni.

Ekumenický

14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni.

Bible21

14 Po­věděl jim: „Kdo se kr­mí, vy­dal krmi, ze si­láka sladkost láká.“ Tři dny ne­dokáza­li na tu hádanku od­po­vědět.