RoháčekSudcov14

Sudcov

Ženenie Samsonovo.1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov. 2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu. 3 Na to mu po­vedali jeho otec i jeho mat­ka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých ne­ob­rezan­cov? A Sam­son po­vedal svoj­mu ot­covi: Tú mi vez­mi, lebo tá sa mi ľúbi. 4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom. 5 Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu. 6 Ale sostúpil na neho Duch Hos­podinov, a roz­trh­nul ho, jako keby niek­to roztrhnul kozľa, a ne­mal ničoho vo svojej ruke. Ale ne­povedal svoj­mu ot­covi ani svojej mat­ke, čo urobil. 7 A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi. 8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med. 9 A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva. 10 Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci. Samsonova hádka. Zradený svojou pohanskou ženou.11 A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali trid­siatich z priateľov, aby boli s ním. 12 A Sam­son im po­vedal: Do­voľte, aby som vám za­hádal hád­ku. Ak mi ju na­ozaj po­viete za sedem dní s­vadob­nej hostiny a uhád­nete, dám vám trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. 13 A jest­li mi nebudete môcť po­vedať, dáte vy mne trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu. A po­vedali mu: Za­hádaj tedy svoju hád­ku, nech ju počujeme! 14 A po­vedal im: Z jediaceho vy­šiel po­krm a zo sil­ného vy­šla slad­kosť. A ne­moh­li po­vedať hád­ku tri dni. 15 A stalo sa sied­meho dňa, že po­vedali žene Sam­sonovej: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám po­vedal hád­ku, aby sme ne­spálili i teba i domu tvoj­ho otca ohňom. Či nato ste nás po­zvali, aby ste vzali náš majetok? Či nie je tak? 16 Vtedy plakala žena Sam­sonova pred ním a vravela: Ty ma iba nenávidíš a ne­miluješ ma. Hád­ku si za­hádal synom môj­ho ľudu a mne si jej ne­povedal. A riekol jej: Hľa, ani len svoj­mu ot­covi ani svojej materi som jej nepovedal a tebe ju mám po­vedať? 17 A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hos­tinu. A stalo sa na sied­my deň, že jej po­vedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hád­ku synom svoj­ho ľudu. 18 A tak mu po­vedali mužovia mes­ta, sied­meho dňa, prv ako zašlo sln­ko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li mojej hád­ky. 19 A sos­túpil na neho Duch Hos­podinov, a od­išiel dolu do Aškalona a po­bil z nich trid­siatich mužov a vez­múc ich rúcha, ktoré sv­liekol s nich, dal sláv­nost­né rúcha na pre­menu tým, ktorí po­vedali hád­ku. A veľmi sa na­hneval a od­išiel hore do domu svoj­ho ot­ca. 20 A žena Sam­sonova do­stala sa jeho priateľovi, ktorého si bol zvolil za priateľa.

RoháčekSudcov14