RoháčekSudcov12,6

Sudcov 12:6

riek­li mu: Nože po­vedz: Šib­bolet! A on povedal: Sib­bolet, lebo ne­vládal tak vy­sloviť. Vtedy ho po­chytili a za­bili ho pri brodoch Jor­dána. A tak padlo toho času z Ef­rai­ma štyrid­saťd­va tisíc mužov.


Verš v kontexte

5 A Gileáďania zaujali Ef­rai­movi brody Jor­dána. A stalo sa, keď po­vedali ubeh­líci Ef­rai­movi: Nech prej­dem! riek­li mu mužovia Gileáda: Či si ty Ef­raťan? A keď po­vedal: Nie som, 6 riek­li mu: Nože po­vedz: Šib­bolet! A on povedal: Sib­bolet, lebo ne­vládal tak vy­sloviť. Vtedy ho po­chytili a za­bili ho pri brodoch Jor­dána. A tak padlo toho času z Ef­rai­ma štyrid­saťd­va tisíc mužov. 7 A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 riek­li mu: Nože po­vedz: Šib­bolet! A on povedal: Sib­bolet, lebo ne­vládal tak vy­sloviť. Vtedy ho po­chytili a za­bili ho pri brodoch Jor­dána. A tak padlo toho času z Ef­rai­ma štyrid­saťd­va tisíc mužov.

Evanjelický

6 roz­kázali mu: Po­vedz Šib­bólet! On po­vedal: Sib­bólet, lebo to ne­vedel správ­ne vy­sloviť; chytili ho a za­bili pri jor­dán­skom brode. Tak pad­lo vtedy štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajim­cov.

Ekumenický

6 roz­kázali mu: Vy­slov slovo šib­bólet! On po­vedal sib­bólet, lebo to slovo ne­vedel správ­ne vy­sloviť, vtedy ho chytili a za­bili pri jor­dán­skom brode. Pri tej­to príležitos­ti pad­lo štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajimov­cov.

Bible21

6 vy­zva­li ho: „Tak řekni: Šibolet.“ Když ale ře­kl: Si­bo­let (pro­tože to ne­u­měl vy­s­lovit správně), po­pad­li ho a za­mordova­li. Tenkrát u těch jordán­ských brodů padlo 42 000 Efraim­ců.