RoháčekSudcov12,7

Sudcov 12:7

A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda.


Verš v kontexte

6 riek­li mu: Nože po­vedz: Šib­bolet! A on povedal: Sib­bolet, lebo ne­vládal tak vy­sloviť. Vtedy ho po­chytili a za­bili ho pri brodoch Jor­dána. A tak padlo toho času z Ef­rai­ma štyrid­saťd­va tisíc mužov. 7 A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda. 8 Po ňom súdil Iz­raela Ib­cán z Bet­lehema.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda.

Evanjelický

7 Jef­te spravoval Iz­rael šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v Gileáde, v jeho mes­te.

Ekumenický

7 Jef­te bol sud­com v Izraeli šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v ktoromsi gileád­skom mes­te.

Bible21

7 Jiftach sou­dil Iz­rael šest let. Když Jiftach Gi­leád­ský zemřel, byl po­hřben ve svém městě v Gi­leá­du.