RoháčekSudcov12

Sudcov

Vojna proti Efraimovi. Šibbolet.1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom. 2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky. 3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne? 4 Vtedy sob­ral Jef­ta všet­kých mužov Gileáda a bojoval s Ef­rai­mom, a mužovia Gileáda porazili Ef­rai­ma, lebo vraveli: Ubeh­líci Ef­rai­movi ste vy, Gileáďania, medzi Ef­rai­mom a medzi Manas­sesom. 5 A Gileáďania zaujali Ef­rai­movi brody Jor­dána. A stalo sa, keď po­vedali ubeh­líci Ef­rai­movi: Nech prej­dem! riek­li mu mužovia Gileáda: Či si ty Ef­raťan? A keď po­vedal: Nie som, 6 riek­li mu: Nože po­vedz: Šib­bolet! A on povedal: Sib­bolet, lebo ne­vládal tak vy­sloviť. Vtedy ho po­chytili a za­bili ho pri brodoch Jor­dána. A tak padlo toho času z Ef­rai­ma štyrid­saťd­va tisíc mužov. 7 A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda. Ibcán.8 Po ňom súdil Iz­raela Ib­cán z Bet­lehema. 9 A mal trid­sať synov a trid­sať dcér, k­toré povydával von z domu, a trid­sať dcér do­viedol od­inakiaľ svojim synom a súdil Iz­raela sedem rokov. 10 A keď zo­mrel Ib­cán, po­chovali ho v Bet­leheme. Élon.11 A po ňom súdil Iz­raela Élon Za­bulon­ský a súdil Iz­raela desať rokov. 12 A keď zo­mrel Élon Za­bulon­ský, po­chovali ho v Aj­jalone, v zemi Za­bulonovej. Abdón.13 A po ňom súdil Iz­raela Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský. 14 A mal štyrid­siatich synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dili na sedem­desiatich mladých osloch. A súdil Iz­raela osem rokov. 15 A keď zo­mrel Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský, po­chovali ho v Piratone, v zemi Ef­rai­movej, na Amalechit­skom vr­chu.

RoháčekSudcov12