RoháčekSudcov10,9

Sudcov 10:9

Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko.


Verš v kontexte

8 ktorí dr­tili a dep­tali synov Iz­raelových toho roku a osemnásť rokov všet­kých synov Iz­raelových, ktorí boli za Jor­dánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde. 9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko. 10 Vtedy kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi a vraveli: Zhrešili sme p­roti tebe, a to tým, že sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme Bálom.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko.

Evanjelický

9 Am­món­ci pre šli cez Jor­dán bojovať aj proti Júdovi a Ben­jamínovi i proti domu Ef­rajima, takže Iz­rael­ci sa do­stali do veľkej ties­ne.

Ekumenický

9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň.

Bible21

9 Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení.