RoháčekSudcov10

Sudcov

Sudcovia Tóla a Jair.1 A po Abimelechovi po­vs­tal za­chrániť Iz­raela Tóla, syn Púov, syna Dódov­ho, muž z po­kolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vr­chu Ef­rai­movom. 2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov. 4 A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde. 5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone. Synovia Izraelovi v moci Filištínov a synov Ammona.6 A synovia Iz­raelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a slúžili Bálom a As­tar­tám a syr­ským bohom, aramej­ským, a sidon­ským bohom, moáb­skym bohom, bohom synov Am­monových a bohom Filištínov a opus­tili Hos­podina a ne­slúžili mu. 7 Pre­to sa zanietil hnev Hos­podinov na Iz­raela, a predal ich do ruky Filištínov a do ruky synov Am­monových, 8 ktorí dr­tili a dep­tali synov Iz­raelových toho roku a osemnásť rokov všet­kých synov Iz­raelových, ktorí boli za Jor­dánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde. 9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko. Izrael kričí k Hospodinovi a odvrhne bohov. Nepriateľ v Gileáde.10 Vtedy kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi a vraveli: Zhrešili sme p­roti tebe, a to tým, že sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme Bálom. 11 A Hos­podin riekol synom Iz­raelovým: Či nezach­ránil som vás od Egypťanov a od Amorejov, od synov Am­monových a od Filištínov? 12 A utis­kovali vás Sidon­ci, Amalech a Ma­on, a keď ste kričali ku mne, za­chránil som vás z ich ruky. 13 Ale vy ste ma opus­tili a slúžili ste iným bohom, pre­to vás už viacej nezach­ránim. 14 Iďte a kričte k bohom, ktorých ste si vy­volili: nech vám tí po­môžu v čas vašej úz­kos­ti. 15 A synovia Iz­raelovi po­vedali Hos­podinovi: Zhrešili sme. Ty nám učiň, čokoľvek sa ti ľúbi, len nás, prosíme, vy­trh­ni tohoto dňa. 16 A od­stránili cudzích bohov zo svoj­ho stredu a slúžili Hos­podinovi. A ne­moh­la to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Iz­raelovom. 17 A synovia Am­monovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Iz­raelovi a položili sa táborom v Mic­pe. 18 A ľud po­vedal, kniežatá k­raja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý za­počne bojovať proti synom Am­monovým? Bude hlavou všet­kým obyvateľom Gileáda.

RoháčekSudcov10