RoháčekSudcov10,5

Sudcov 10:5

A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone.


Verš v kontexte

4 A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde. 5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone. 6 A synovia Iz­raelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, a slúžili Bálom a As­tar­tám a syr­ským bohom, aramej­ským, a sidon­ským bohom, moáb­skym bohom, bohom synov Am­monových a bohom Filištínov a opus­tili Hos­podina a ne­slúžili mu.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone.

Evanjelický

5 Keď Jáír zo­mrel, po­chovali ho v Kámóne.

Ekumenický

5 Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone.

Bible21

5 Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu.