RoháčekRút2,13

Rút 2:13

Na to riek­la ona: Nech naj­dem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma po­tešil a hovoril si k srd­cu svojej diev­ky, hoci ja nie som ako nie­ktorá z tvojich dievok.


Verš v kontexte

12 Hos­podin nech ti od­platí tvoj skutok, a tvoja mzda nech je celá od Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, že si prišla, aby si sa utiek­la pod jeho krýd­la. 13 Na to riek­la ona: Nech naj­dem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma po­tešil a hovoril si k srd­cu svojej diev­ky, hoci ja nie som ako nie­ktorá z tvojich dievok. 14 A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Na to riek­la ona: Nech naj­dem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma po­tešil a hovoril si k srd­cu svojej diev­ky, hoci ja nie som ako nie­ktorá z tvojich dievok.

Evanjelický

13 Nato od­povedala: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj, veď si ma po­tešil a pre­hovoril si k srd­cu svojej služob­nice, hoci nie som ani jed­na z tvojich služob­níc.

Ekumenický

13 Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich.

Bible21

13 „Jsi ke mně tak las­kavý, pane,“ od­vě­ti­la. „Po­těšil jsi mě a mlu­vil jsi ke své služebnici přívě­tivě, přestože ani ne­pa­třím k tvým služebným.“

RoháčekRút2,13