RoháčekRút1,3

Rút 1:3

A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.


Verš v kontexte

2 A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam. 3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia. 4 A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.

Evanjelický

3 Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi.

Ekumenický

3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,

Bible21

3 Eli­me­lech, No­emin muž, pak zemřel a ona zůsta­la sama se dvě­ma sy­ny.

RoháčekRút1,3