RoháčekRút1,4

Rút 1:4

A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov.


Verš v kontexte

3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia. 4 A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov. 5 A zo­mreli aj oni obi­dvaja, Mach­lón a Kil­jon. A tak zo­stala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov.

Evanjelický

4 Tí sa oženili s Moáb­kami; jed­na sa volala Orpa a druhá Rút; bývali tam asi desať rokov.

Ekumenický

4 ktorí sa oženili s Moábčankami. Jed­na sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov.

Bible21

4 Ti si vza­li moáb­ské že­ny; jed­na se jmenova­la Orpa a druhá Rút. Když tam byd­le­li asi deset let,

RoháčekRút1,4