Roháček4. Mojžišova22,21

4. Mojžišova 22:21

Numeri

A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými.


Verš v kontexte

20 A Bôh prišiel k Balámovi vnoci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň, iď s nimi. Ale budeš robiť len to, čo ti ja budem hovoriť. 21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými. 22 Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vstal Balám ráno, osed­lal svoju os­licu a išiel s kniežatami Moábovými.

Evanjelický

21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.

Ekumenický

21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami.

Bible21

21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři.